Черняхівська громада

Житомирський район, Житомирська область

ЦНАП

Фото без описуНачальник відділу - КРАСНОБОКА Руслана Петрівна

e-mail: chernyahiv_cnap12301@ukr.net

Контактний телефон: 096 - 2048668

 

 

 

 

 

 

 

Фото без опису

Головні спеціалісти -

БЕНИДИЧУК Ольга Олександрівна

ВОСКОБОЙНИК Оксана Вікторівна

Адміністратор - КУЗЬМІНСЬКА Ганна Василівна

 

Рішення Черняхівської селищної ради "Про утворення відділу “Центр надання адміністративних послуг” Черняхівської селищної ради та затвердження Положення про нього "

Положення

про відділ «Центр надання адміністративних послуг» Черняхівської селищної ради

1. Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Черняхівської селищної ради (далі – Центр) є структурним підрозділом Черняхівської селищної ради, який утворено у складі апарату Черняхівської селищної ради,  в якому надаються адміністративні послуги фізичним та юридичним особам (далі - суб’єкти звернень).

2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації Центру приймається Черняхівською селищною радою (далі – Рада).

3. Центр у своїй діяльності  керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про адміністративні послуги», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного  голови, цим Положенням  та іншими нормативно-правовими актами.

4. Основними завданнями Центру є:

1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через Центр.

4) захист персональних даних;

5) прозорості відкритості та послідовності дій при наданні адміністративних послуг;

6) здійснення інших повноважень на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових актів.

5. Центром забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

  Перелік адміністративних послуг,  які надаються через Центр,  визначається та затверджується рішенням сесії селищної ради і включає адміністративні послуги, суб’єктами надання яких є виконавчі органи селищної ради, та адміністративні послуги, суб’єктами надання яких є органи виконавчої влади (територіальні органи / підрозділи центральних органів виконавчої влади), перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

До адміністративних послуг також прирівнюються надання витягів і виписок із реєстрів, довідок, копій, дублікатів документів та інші передбачені законом дії, у результаті яких суб’єкту звернення, а також об’єкту, що перебуває в його власності, володінні чи користуванні, надається або підтверджується певний юридичний статус та/або факт. 

6. Центрі здійснюється прийняття звітів, декларацій та скарг, визначених рішенням селищної  ради.         

7.У приміщенні Центру можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення.

8. Для зручності суб’єктів звернень у Центрі відповідно до узгоджених рішень (з визначенням графіку та інших умов) можуть здійснювати прийом представники державних (територіальних) органів виконавчої влади, а також – працівники виконавчих органів Черняхівської селищної ради (у разі необхідності). 

9. Організаційне забезпечення центру здійснює його керівник – начальник Центру надання адміністративних послуг Черняхівської селищної ради:

1) очолює Центр, здійснює керівництво його діяльністю, розподіляє обов'язки між працівниками та визначає ступінь їх відповідальності;

2) визначає напрямки діяльності, шляхи вдосконалення й підвищення ефективності роботи Центру;

3) представляє Центр у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями в Україні та за її межами;

4) несе персональну відповідальність за невиконання, або неналежне виконання покладених на Центр завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни;

5) організовує та контролює виконання у Центрі Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів, рішень Ради та її виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови;

6) планує роботу Центру, подає пропозиції до перспективних та поточних планів роботи селищному голові;

7) розробляє положення про Центр, посадові інструкції працівників, подає їх на затвердження в установленому порядку;

8) звітує про проведену роботу Центру у визначеному порядку;

9) може виконувати функції адміністратора Центру;

10) діє в межах повноважень, визначених посадовою інструкцією, що затверджуються селищним головою.

11) начальник Центру приймається і звільняється з посади селищним головою в порядку передбаченим чинним законодавством України.

12) на час відсутності начальника Центру виконання його обов’язків покладається   на одного з адміністраторів.

13) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про Центр.

11. Адміністратори призначаються на посаду та звільняються з посади розпорядженням селищного голови. Основними завданнями адміністратора є:

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо  адміністративних послуг, які надаються через Центр;

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг;

3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

12. Адміністратор має право:

1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах, та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

3) інформувати начальника Центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

5) порушувати клопотання перед начальником Центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи Центру;

13. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові або порядкового номера печатки (штампа) та найменування Центру.

14. Головний спеціаліст з питань формування та ведення реєстру територіальної громади призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням селищного голови.

Основними завданнями головного спеціаліста з питань формування та ведення реєстру територіальної громади є:

1) перевірка належності документа, до якого вносяться відомості про місце проживання, його дійсність, правильність заповнення заяви про реєстрацію місця проживання/перебування;

2) реєстрація місця проживання/перебування фізичних осіб;

3) зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб;

4) оформлення та видача довідки про зняття/реєстрацію місця проживання фізичним особам;

5) формування та ведення реєстру територіальної громади;

6) підготовка відомостей з інформацією щодо реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб для передачі органам виконавчої влади у передбачених законом випадках;

7) організація роботи з укомплектуванням, зберігання та використання архівних документів;

8) може виконувати функції адміністратора Центру.

15. Організація роботи Центру здійснюється відповідно до Регламенту Центру, що затверджується рішенням сесії селищної ради.

16. Працівники відділу діють в межах повноважень, визначених цим Положенням та посадовими інструкціями. Посадові інструкції на кожну посаду затверджуються селищним головою.

17. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

18.  Діловодство Центру ведеться згідно з номенклатурою справ та вимогам чинного законодавства України.

19. З метою створення зручних та доступних умов отримання послуг суб’єктами звернень в Раді можуть бути утворені територіальні підрозділи Центру, віддалені  робочі місця адміністраторів, які забезпечують надання адміністративних послуг відповідно до затвердженого Радою переліку адміністративних послуг та згідно з рішенням Ради.

До надання адміністративних послуг можуть залучатися старости відповідно до чинного законодавства.

20. Час прийому суб’єктів звернень у Центрі становить не менш як п’ять днів на тиждень та сім годин на день без перерви на обід і є обов’язковим для всіх адміністративних послуг, що надаються через Центр.

Центр не рідше ніж один день на тиждень здійснює прийом суб’єктів звернень до двадцятої години.

Конкретний режим роботи Центру, включаючи час прийому суб’єктів звернення, визначається відповідно до законодавства.

21. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів, а також з інших джерел, дозволених законодавством.

22. Припинення діяльності Центру здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством України.

23. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку встановленому для його затвердження.

 

Структура та чисельність відділу "Центр надання адміністративних послуг"

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг»

 

Начальник відділу

1

Головний спеціаліст

1

Адміністратор

2

РАЗОМ

4

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь